Відділення електронних апаратів створено у 1994 році на базі радіотехнічного відділення Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування. На відділенні навчається близько 500 студентів денної та заочної форм навчання. Для потреб підприємств регіону на відділенні електронних апаратів готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями:

172 "Телекомунікації та радіотехніка";
122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології";

та фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямами підготовки:
123 "Комп'ютерна інженерія".

На відділенні реалізується система ступеневої підготовки фахівців, яка передбачає отримання студентами освітньо-кваліфікаційних рівнів: кваліфікований робітник; молодший спеціаліст; бакалавр.

Випускники відділення мають змогу продовжити навчання в Тернопільському національному технічному університеті ім.І.Пулюя для одержання освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеціаліст” та “Магістр”. Серед викладачів відділення 2 кандидати наук, 18 викладачів вищої категорії, 14 викладачів І категорії, 7 старших викладачів та 5 викладачів-методистів.

До навчального процесу залучені провідні спеціалісти базових підприємств, викладачі Тернопільського національного технічного університету ім.І.Пулюя та викладачі Тернопільського національного економічного університету, серед яких 2 доктори наук і 13 кандидатів наук.

Матеріально-технічну базу відділення складають 10 спеціалізованих лабораторій і кабінетів, 7 комп'ютерних лабораторій, об'єднаних в локальну мережу і під'єднаних до мережі “Internet”, 2 навчально-виробничі майстерні.

Навчання на відділенні електронних апаратів Технічного коледжу ТНТУ це:
грунтовна освіта в галузі радіотехніки, електронних апаратів та комп'ютерної інженерії;
володіння сучасними комп'ютерними технологіями і САПР;
знання сучасних економічних процесів в народному господарстві, вміння орієнтуватись у ринковому просторі;
здатність працювати в різних галузях народного господарства;
можливість продовження освіти в провідних навчальних закладах України.

Студенти відділення беруть активну участь в житті коледжу. Виступають в спортивних змаганнях за коледж на місцевому та обласному, де посідають призові місця. На відділенні проводяться тижні спеціальностей, КВК, конкурси художньої самодіяльності, в яких активну участь беруть наші студенти.

Випускними роботами наших студентів, як правило, є реальні дипломні проекти – діючі макети радіотехнічних пристроїв, проекти комп’ютерних мереж, web-сайти або прикладні програми для підприємств і організацій міста та області. Після закінчення коледжу випускники користуються значним попитом з професійної точки зору і виявляють новітні знання та високий рівень навичок та умінь на виробництві.

Випускник відділення електронних апаратів Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету - це технічна інтелігенція ХХІ століття.